Informácie o nás

Sme občianske združenie s cieľom podpory a rozvoja komunitného života v obci Malachov v oblasti kultúry, vzdelania, športu, cestovného ruchu a turizmu; snažíme sa o skvalitnenie života občanov a návštevníkov obce a podieľame sa na dosiahnutí trvalo udržateľného rozvoja obce; rozvíjame občiansky život, spolkovú činnosť; organizujeme, prípadne spoluorganizujeme trvalé, periodické a jednorázové kultúrno-spoločenské, športové a iné akcie, propagujúce a prezentujúce záunašu obec doma i v zahraničí; usilujeme sa o ochranu tradícií, kultúrnych hnuteľných a nehnuteľných pamiatok, historických a duchovných hodnôt; venujeme sa spolupráci s dôchodcami a ďalšími združeniami v obci a v regióne, chceme sa venovať aj práci s deťmi a mládežou;
naším cieľom je skrášľovanie a zviditeľňovanie obce, jej propagácia; sprostredkovanie výmeny informácií a prenosu skúseností z iných občianskych združení.Radi privítame záujemcov v našom združení.