Monografia obce Malachov

20.10.2017 14:08

Monografia obce Malachov

 

Občianske združenie Malachovská dolina iniciovalo vydanie monografie o obci Malachov. Predstavitelia obce s tým súhlasili, a tak sa začali prípravné práce. Popri zostavení autorského tímu sme spracovávali projekty pre získanie potrebných financií. V júli 2017 dostala Obec Malachov dotáciu vo výške 2500,- EUR od Fondu na podporu umenia pre náš projekt s názvom Ľudová kultúra a kultúrno-historická a spoločenská topografia Malachova, a tak autori začali s novými terénnymi a archívnymi výskumami. Prvopočiatkom historického osídlenia a archeologickým nálezom sa venuje PhDr. Marta Mácelová, PhD., na dokumentácii historických a kultúrnych udalostí a spolkov vrátane dejín školstva, hasičského spolku a symbolov obce pracuje Mgr.Tomáš Cimernan, súčasným spolkom  a osobnostiam, výtvarnej kultúre, športu, záhradkárstvu, ovocinárstvu, pestovateľstvu a rozličným aktivitám v obci sa venujú PhDr. Marianna Bárdiová, PhD., Mgr. Ľuba Kubišová, PhD. a RNDr.Adam Lichý, PhD., vojnové udalosti v 20.storočí v súvislosti s Malachovom skúma Mgr. Ondrej Druga, ľudovou hudbou a hudobnou kultúrou v obci sa zaoberá PhDr. Alžbeta Lukáčová, PhD., ľudovej architektúre, remeslám, bývaniu, odievaniu a zvykosloviu sa venuje PhDr. Zuzana Drugová, o divadelnej kultúre zbiera informácie, dokumenty a uskutočňuje výskum Mgr. Zlata Troligová, výskum chotárnych názvov uskutočňuje doc. PhDr. Jaromír Krško, PhD. Všetci podľa potreby navštevujú miestnych občanov, ktorí im ochotne vychádzajú v ústrety. Autori si zabezpečujú fotodokumentáciu, nákresy, zvukové nahrávky rozhovorov i spevu, transkripcie piesní do notových záznamov, digitalizujú staré fotografie a nazbierané údaje a materiál si triedia, popisujú a porovnávajú v širších súvislostiach. Je to drobná a náročná práca, na základe ktorej budú môcť spracovať syntetické texty do monografie.

Popri autoroch tém z oblasti spoločenského života sa na monografii podieľajú aj odborníci z oblasti prírody: Mgr. Štefan Ferenc, PhD., doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc. (geologické pomery a výskyt nerastných surovín, dejiny baníctva), RNDr. Ingrid Turisová, PhD. (rastlinstvo), doc. RNDr. Ing. Peter Urban, PhD. (živočíšstvo), RNDr. Adam Lichý, PhD., a Mgr. Peter Barto, PhD. (podnebie, ochrana prírody a i.).

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí nám ochotne pomáhajú: Márii Kapustovej, rod. Snopkovej, Lýdii Boďovej, Márii Dobrotovej, Mgr. Emílii Snopkovej, Eve Gajdúškovej a ďalším divadelníkom, Ondrejovi Slivkovi, Pavlovi Teremovi, Jánovi Bušovskému, Žofii Štulajterovej a všetkým, ktorí nám sľúbili poskytnúť ďalšie fotografie a informácie a postupne ich navštívime.

Text a foto M.Bárdiová, editorka monografie

Fotodokumentácia výskumov

Mgr. Zlata Troligová (vpravo) a Mária Kapustová – pri rozhovore a prezeraní divadelných fotografí v albumoch

Doc. PhDr. Jaromír Krško, PhD. (vľavo) s Jánom Bušovským nad mapami

s chotárnymi názvami

Doc. PhDr. Jaromír Krško, PhD. (vľavo) s Pavlom Teremom nad mapami

s chotárnymi názvami

PhDr. Alžbeta Lukáčová, PhD. a Lýdia Boďová pri nahrávaní