Monografia obce Malachov

16.02.2018 13:43

Monografia obce Malachov

 

Občianske združenie Malachovská dolina iniciovalo vydanie monografie o obci Malachov. Predstavitelia obce s tým súhlasili, a tak sa začali prípravné práce. Popri zostavení autorského tímu sme spracovávali projekty pre získanie potrebných financií. V júli 2017 dostala Obec Malachov dotáciu vo výške 2500,- EUR z verejných zdrojov od Fondu na podporu umenia pre náš projekt s názvom Ľudová kultúra a kultúrno-historická a spoločenská topografia Malachova, a tak autori začali s novými terénnymi a archívnymi výskumami. Prvopočiatkom historického osídlenia a archeologickým nálezom sa venuje PhDr. Marta Mácelová, PhD. Mgr. Emília Snopková jej poskytla zachovanú polovicu sekeromlatu, ktorý našiel jej manžel Ján Snopko na Veľkom Hrádku. Jeho vek odhadla  Dr. Mácelová na vyše 4000 rokov. Na dokumentácii historických a kultúrnych udalostí a spolkov vrátane dejín školstva, hasičského spolku a symbolov obce pracuje Mgr.Tomáš Cimernan, súčasným spolkom  a osobnostiam, výtvarnej kultúre, športu, záhradkárstvu, ovocinárstvu, pestovateľstvu a rozličným aktivitám v obci sa venujú PhDr. Marianna Bárdiová, PhD., Mgr. Ľuba Kubišová, PhD. a RNDr.Adam Lichý, PhD., vojnové udalosti v 20.storočí v súvislosti s Malachovom skúma Mgr. Ondrej Druga, ľudovou hudbou a hudobnou kultúrou v obci sa zaoberá PhDr. Alžbeta Lukáčová, PhD., ľudovej architektúre, remeslám, bývaniu, odievaniu a zvykosloviu sa venuje PhDr. Zuzana Drugová, o divadelnej kultúre zbiera informácie, dokumenty a uskutočňuje výskum Mgr. Zlata Troligová, výskum chotárnych názvov uskutočňuje doc. PhDr. Jaromír Krško, PhD. Všetci podľa potreby navštevujú miestnych občanov, ktorí im ochotne vychádzajú v ústrety. Autori si zabezpečujú fotodokumentáciu, nákresy, zvukové nahrávky rozhovorov i spevu, transkripcie piesní do notových záznamov, digitalizujú staré fotografie a nazbierané údaje a materiál si triedia, popisujú a porovnávajú v širších súvislostiach. Je to drobná a náročná práca, na základe ktorej budú môcť spracovať syntetické texty do monografie.

Popri autoroch tém z oblasti spoločenského života sa na monografii podieľajú aj odborníci z oblasti prírody: Mgr. Štefan Ferenc, PhD., doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc. (geologické pomery a výskyt nerastných surovín, dejiny baníctva), RNDr. Ingrid Turisová, PhD. (rastlinstvo), doc. RNDr. Ing. Peter Urban, PhD. (živočíšstvo), RNDr. Adam Lichý, PhD., a Mgr. Peter Barto, PhD. (podnebie, ochrana prírody a i.).

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí nám ochotne pomáhajú: Márii Kapustovej, rod. Snopkovej, Lýdii Boďovej, Márii Dobrotovej, Mgr. Emílii Snopkovej, Eve Gajdúškovej a ďalším divadelníkom, Ondrejovi Slivkovi, Pavlovi Teremovi, Jánovi Bušovskému, Žofii Štulajterovej a všetkým, ktorí nám sľúbili poskytnúť ďalšie fotografie a informácie a postupne ich navštívime.

Text a foto M.Bárdiová, editorka monografie

Fotodokumentácia výskumov

Mgr. Zlata Troligová (vpravo) a Mária Kapustová – pri rozhovore a prezeraní divadelných fotografí v albumoch

Doc. PhDr. Jaromír Krško, PhD. (vľavo) s Jánom Bušovským nad mapami

s chotárnymi názvami

Doc. PhDr. Jaromír Krško, PhD. (vľavo) s Pavlom Teremom nad mapami

s chotárnymi názvami

PhDr. Alžbeta Lukáčová, PhD. a Lýdia Boďová pri nahrávaní

PhDr.Marta Mácelová a Mgr. Emília Snopková s nákresmi archeologických nálezov